Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

 • Kỹ thuật dạy tiếng Anh mới giúp học sinh Việt Nam

  Kỹ thuật dạy tiếng Anh mới giúp học sinh Việt Nam

  Chúng tôi chuyên dạy tiếng Anh cho người Việt. Sử dụng các kỹ thuật chuyên nghiệp chuyên ngành, được phát triển tại Câu lạc bộ Eagles, sinh viên sẽ dễ dàng học nói tiếng Anh một cách tự nhiên và tự tin.
  Học thêm
 • The Eagles American English Club, Ltd.

  The Eagles American English Club, Ltd.

  Chúng tôi chuyên dạy tiếng Anh cho người Việt. Sử dụng các kỹ thuật chuyên nghiệp chuyên ngành, được phát triển tại Câu lạc bộ Eagles, sinh viên sẽ dễ dàng học nói tiếng Anh một cách tự nhiên và tự tin.
  Học thêm
 • Tiếng Anh Nghiêm Túc

  Tiếng Anh Nghiêm Túc

  Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.
  Học thêm

Hoàn thành giải pháp đào tạo tiếng Anh quốc tế

Caduceus

Do đại dịch COVID-19, The Eagles American English Club, Ltd., cho các lớp học tiếng Anh trực tiếp vào cuối tuần cho tất cả học sinh. Xem lịch năm 2021 để biết lịch học trực tuyến. Nhấn vào đây để xem hướng dẫn về cách sẵn sàng học trực tuyến. Cuối cùng, Đến http://eaglesvn.com/anhngu và đăng nhập để bắt đầu.

Due to the COVID-19 pandemic The Eagles American English Club, Ltd., is now holding regular LIVE online English classes for all students.  See the online classes calander for the schedule. Click here for a tutorial about how get ready to learn online.  Finally, Go to http://eaglesvn.com/anhngu and login to begin.

"Giáo dục là giấy thông hành để tương lai, cho ngày mai thuộc về những người chuẩn bị cho nó ngày hôm nay."

                         -- Malcolm X

Lịch trình cuối tuần bài học trực tiếp - 2020 - 2021

Thứ Bảy Chủ Nhật
09.30 - 10.00
Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi sáng
Phòng 3 (Room 3)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất năm phút.
Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi sángEggs & Chicks Morning Tutoring Session. Please arrive at least five minutes early.

Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi sáng
Phòng 3 (Room 3)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất năm phút.
Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi sángEggs & Chicks Morning Tutoring Session. Please arrive at least five minutes early.

Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
Thời gian rảnh
11.30
15.00
Bữa trưa
Thời gian rảnh
11.30
15.00
Bữa trưa
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
15.00
17.00
Vui lòng đến sớm ít nhất năm phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi chiềuYLE Starters Afternoon Session Please arrive at least five minutes early.

Cambridge YLE Movers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
15.00
17.00
Vui lòng đến sớm ít nhất năm phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Movers Afternoon Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi chiều
Phòng 3 (Room 3)
15.00
17.00
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi chiềuEggs & Chicks Afternoon Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15.30
17.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Thời gian rảnh
17.00
17.30
Nghỉ buổi tối
Thời gian rảnhEvening Break
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
15.00
17.00
Vui lòng đến sớm ít nhất năm phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi chiềuYLE Starters Afternoon Tutoring Session Please arrive at least five minutes early.

Cambridge YLE Movers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
15.00
17.00
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Movers Afternoon Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi chiều
Phòng 3 (Room 3)
15.00
17.00
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi chiềuEggs & Chicks Afternoon Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15.30
17.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Thời gian rảnh
17.00
17.30
Nghỉ buổi tối
Thời gian rảnhEvening Break
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30

Thứ Bảy

 • Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Thời gian rảnh
  11.30 - 15.00
 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi chiều
  15.00 - 17.00
 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi chiều
  15.00 - 17.00
 • Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi chiều
  15.00 - 17.00
 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15.30 - 17.30
 • Thời gian rảnh
  17.00 - 17.30
 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30
 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30

Chủ Nhật

 • Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Thời gian rảnh
  11.30 - 15.00
 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi chiều
  15.00 - 17.00
 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi chiều
  15.00 - 17.00
 • Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi chiều
  15.00 - 17.00
 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15.30 - 17.30
 • Thời gian rảnh
  17.00 - 17.30
 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30
 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30
Thứ Bảy Chủ Nhật
09.30 - 10.00
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
15.00
17.00
Vui lòng đến sớm ít nhất năm phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi chiềuYLE Starters Afternoon Session Please arrive at least five minutes early.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
15.00
17.00
Vui lòng đến sớm ít nhất năm phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi chiềuYLE Starters Afternoon Tutoring Session Please arrive at least five minutes early.
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi chiều
  15.00 - 17.00

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi chiều
  15.00 - 17.00
Thứ Bảy Chủ Nhật
09.30 - 10.00
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
15.00
17.00
Vui lòng đến sớm ít nhất năm phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Movers Afternoon Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
15.00
17.00
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Movers Afternoon Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi chiều
  15.00 - 17.00

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi chiều
  15.00 - 17.00
Thứ Bảy Chủ Nhật
15.30 - 16.00
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15.30
17.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15.30
17.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15.30 - 17.30

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15.30 - 17.30
Thứ Bảy Chủ Nhật
17.30 - 18.00
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30

Thứ Bảy

 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30

Chủ Nhật

 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30
Thứ Bảy Chủ Nhật
17.30 - 18.00
Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30

Thứ Bảy

 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30

Chủ Nhật

 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30
Thứ Bảy Chủ Nhật
11.30 - 12.00
Thời gian rảnh
11.30
15.00
Bữa trưa
Thời gian rảnh
11.30
15.00
Bữa trưa
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
Thời gian rảnh
17.00
17.30
Nghỉ buổi tối
Thời gian rảnhEvening Break
Thời gian rảnh
17.00
17.30
Nghỉ buổi tối
Thời gian rảnhEvening Break

Thứ Bảy

 • Thời gian rảnh
  11.30 - 15.00
 • Thời gian rảnh
  17.00 - 17.30

Chủ Nhật

 • Thời gian rảnh
  11.30 - 15.00
 • Thời gian rảnh
  17.00 - 17.30
Thứ Bảy Chủ Nhật
09.30 - 10.00
Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi sáng
Phòng 3 (Room 3)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất năm phút.
Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi sángEggs & Chicks Morning Tutoring Session. Please arrive at least five minutes early.
Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi sáng
Phòng 3 (Room 3)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất năm phút.
Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi sángEggs & Chicks Morning Tutoring Session. Please arrive at least five minutes early.
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi chiều
Phòng 3 (Room 3)
15.00
17.00
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi chiềuEggs & Chicks Afternoon Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi chiều
Phòng 3 (Room 3)
15.00
17.00
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi chiềuEggs & Chicks Afternoon Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00

Thứ Bảy

 • Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi chiều
  15.00 - 17.00

Chủ Nhật

 • Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Eagle Eggs & Chicks phiên họp buổi chiều
  15.00 - 17.00
No events available!

Talk to us

085 888 5555