Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

  Ba Mẹ

"Học tập không phải là sản phẩm của việc dạy học. Học tập là sản phẩm của nỗ lực của sinh viên đam mê."

                         -- John Holt
DEFAULT
 • Tuesday 17 January 2017 08:00am - 05:00pm
  Summer Camp by   ::  DEFAULT
 • Saturday 04 May 2019 09:30am - 07:30pm
  classes resume by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT
 • Sunday 05 May 2019 09:30am - 07:30pm
  classes resume by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT
 • Saturday 11 May 2019 09:30am - 07:30pm
  classes resume by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT
 • Sunday 12 May 2019 09:30am - 07:30pm
  classes resume by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT

Talk to us

085 888 5555